บริการขับรถผู้บริหาร 

บริการ
บริการ

พนักงานขับรถ Outsource

- พนักงานขับรถผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารชาวไทย

- พนักงานขับรถผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติ

- พนักงานขับรถส่วนกลางมาตรฐาน
มาตรฐาน

DOINGWELL Driver Services

บริการพนักงานขับรถผู้บริหารมาตรฐานสากล

          เพื่อความสะดวกสบายของผู้ลูกค้า กับการเดินทางที่ทันต่อเวลา และสิ่งสำคัญที่สุด คือ “ความปลอดภัยในการเดินทาง” ด้วยระบบมาตรฐานการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มีการ update version อย่างต่อเนื่อง

          DOINGWELL Driver Services คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด กับการให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารด้วยมาตรฐานสากล มารยาทในการให้บริการที่ดี (Service Mind) และความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาอันดับหนึ่ง


      
                                                                                 
                                                                                              ราคางานบริการพนักงานขับรถผู้บริหาร
                                                                                   กรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ
                     
       
 
                    เงื่อนไขการจ้างอื่นๆ : อัตราการบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมถึง

                                        1. OT ค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ (ก่อนเวลา 08.00, หลัง 17.00 น. )

                                                           2. OT ค่าทำงานในวันหยุด , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ( 8 ชั่วโมง )

                                                           3. OT ล่วงเวลาในวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ ( ก่อนเวลา 08.00, หลัง 17.00 น. )        

                                                           4. ค่าแท็กซี่ เดินทางนอกเวลา/เที่ยว กรณีเริ่มใช้บริการ ก่อนเวลาเริ่มงาน ( 06.30 น. ) และเลิกงานที่ ( 22.30 น. )

                                                           5. ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน

                                                           6. ค่าเดินทางต่างจังหวัด

                                                           7. ค่าภาษา

                                                           8. ค่าที่พัก กรณีค้างคืน และลูกค้าไม่มีที่พักให้พนักงาน

                                                           9. ค่าอาหาร กรณีเดินทางต่างจังหวัด ( กรณีลูกค้าไม่ต้องจัดหาอาหาร )