บริการรักษาความปลอดภัย 

บริการ
บริการ

• บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
• บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
• บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
• บริการรักาความปลอดภัยงานจัดการแสดงสินค้า,
นิทรรศการ, งานประชุม, คอนเสิร์ต และอื่นๆ
• บริการหน่วยตรวจตราความปลอดภัยเคลื่อนที่

มาตรฐาน
มาตรฐาน

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด บริหารงานควบคุมกำกับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในการสร้างระบบการกำหนดหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นตัวกำหนดและควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เข้าใจในหน้าที่และระบบขององค์กรอย่างแท้จริง

ด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้มีการผ่านการฝึกอบรมจากฝ่ายฝึกอบรมที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมมีการจัดอบรมตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลตามหัวข้อการอบรม เพื่อความเป็นมาตรฐานและมืออาชีพอย่าแท้จริง

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการประเมินพื้นที่ด้านการบริหารความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการใช้บริการ เพื่อให้บริการดูแลความปลอดภัยที่จะทำให้คนและทรัพย์สินของท่านปลอดภัย

แบบจ้างประจา ราคา / คน / เดือน บาท
แบบจ้างประจา ราคา / คน / เดือน บาท

ราคา

อัตราค่าบริการ   

ตำแหน่ง หัวหน้าชุด

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

แบบจ้างประจำ ราคา / คน / เดือน บาท

23,500 - 25,000

21,500 - 22,900

อัตราค่าบริการ   

ตำแหน่ง หัวหน้าชุด

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

แบบจ้างชั่วคราว วันธรรมดา ราคา / คน / วัน (บาท)

2,000

1,500

แบบจ้างชั่วคราว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา / คน / วัน (บาท)

2,300 

1,800

1. ราคาแบบจ้างประจำ เป็นราคาต่อเดือน ปฏิบัติงาน 12 ชม./วัน และปฏิบัติงาน 7 วัน/สัปดาห์
2. ราคาแบบจ้างชั่วคราว หรือ จ้างเสริม ปฏิบัติงาน 12 ชม./วัน และปฏิบัติงานจำนวน 1 วัน
3. ราคาดังกล่าวสามารถ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง กว่าที่ระบุไว้ หรือ คงเดิม

* ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, ลักษณะหน้างาน, ระยะสัญญาพื้นที่ให้บริการ, เงื่อนไขต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ และนำเสนอราคาอีกครั้ง