บริการแม่บ้านรายชั่วโมง 

บริการ
เงื่อนไขบริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ในการให้ผู้บริการเข้าบริการในสถานที่รับบริการ

2. ผู้ใช้บริการต้องทำการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันนัดรับบริการ

3. ลักษณะการให้บริการ ปัด  กวาด  เช็ด  ถู  ล้าง  จัดเก็บ  กำจัดขยะ ในบริเวณห้องนอน ห้องพัก ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ

4. บริการนี้ไม่รวมการทำความสะอาด Big cleaning  รีด-ซัก  ล้างจานในปริมาณที่มากกว่า 10 ใบ การทำความสะอาดพื้นที่สูง การเคลื่อนย้ายสิ่งของ  การทำความสะอาดโดยใช้เครื่องขัด  หรือเครื่องฉีดแรงดันสูง

5. ผู้ใช้บริการต้องไม่ทิ้งสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าที่เสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย เช่น เงินสด  โทรศัพท์  เครื่องประดับ ไว้ในสถานที่รับบริการ

6. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่สิ่งของหรือทรัพย์สินสูญหาย

7. ผู้ให้บริการมีวงเงินประกันความเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

8. การแจ้งเลื่อน หรือยกเลิกการใช้บริการ

       8.1. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเลื่อนวันหรือเวลารับบริการได้ก่อนวันนัดรับบริการ 6 ชั่วโมง หากผู้ใช้บริการแจ้งเลื่อนรับบริการล่าช้ากว่าที่กำหนด จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม จำนวน 200 บาทและต้องชำระก่อนวันนัดรับบริการในครั้งต่อไป

       8.2.ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกรับบริการได้หลังจากทำการจองไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากยกเลิกการบริการหลังจากที่กำหนด ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ผู้ใช้บริการ 40% ของยอดค่าบริการ

       8.3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจองการบริการแบบ package เมื่อมีการรับบริการแล้วจะไม่สามารถยกเลิก package ได้   มาตรฐาน
มาตรฐานครอบคลุม

ห้องนอน ห้องนั่งเล่น

 •          ทำความสะอาดพื้นฐาน ปัด กวาด เช็ด ถู
 •          จัดเก็บที่นอน
 •          จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 •          กำจัดขยะ

ห้องน้ำ

 • ทำความสะอาดโดยการล้างเปียก
 • ทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์
 • จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • กำจัดขยะ
 •  ในกรณีที่ห้องน้ำมีความสกปรกและมีคราบฝังแน่นมากเกินไป  *แนะนำให้ลูกค้าเพิ่มชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นครึ่งชั่วโมง

ห้องครัว

 •           ทำความสะอาดปัด กวาด เช็ด ถู
 •           จัด เก็บ อุปกรณ์ของใช้ภายในครัวให้เรียบร้อย
 •           ทำความสะอาดภาชนะ แก้ว จาน ของใช้ภายในครัว ในกรณีที่มีการจองบริการเวลาที่เพียงพอ
 •            ทำความสะอาดตู้เย็น โดยการเช็ด และจัดเก็บสิ่งของภายในตู้เย็น (ต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้า และหากลูกค้าต้องการให้ทำความสะอาดโดยการล้างตู้เย็น ควรเพิ่มชั่วโมงในการใช้บริการ)

 

บริการนี้ไม่ครอบคลุมกรณี ต่อไปนี้

 

-          การทำความสะอาด Big cleaning  การทำความสะอาดโดยใช้เครื่องขัด หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

-          การทำความสะอาดในพื้นที่สูง

 

-          การเคลื่อนย้าย หรือการยกของที่มีน้ำหนักมาก หรือเสี่ยงต่อการชำรุด พัง หรือเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายกับแม่บ้าน

 

-          การซักผ้า หรือรีดผ้า