เกี่ยวกับเรา

ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
บริษัทของเรา

วิสัยทัศน์เรามุ่งมั่นเพื่อจะเป็น...
บริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานและคุณภาพระดับผู้นำของประเทศภายในปี 2023

พันธกิจเราดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อ...
1. มุ่งมั่นส่งมอบบริการด้วยทีมงานและบุคลากรที่ทำงานด้วยใจรัก ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง สุภาพ มีไหวพริบ
2. ยกระดับคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพระบบ สู่มาตรฐานสากล
3. นำนวัตกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ
4. ใช้แนวคิดพันธมิตรธุรกิจในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
สารจากท่านประทาน
ประธานบริษัทของเรา 

สารจากท่านประธาน          บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินกิจการด้านบริการบริหารอาคารสถานที่แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกงานบริการ ที่มุ่งเน้นงานบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ อีกทั้งได้มีการปรับปรุง พัฒนา ด้านบุคลากรควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

          ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทุกงานบริการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีที่สุด บนหลักการบริหารธุรกิจภายใต้นโยบายคุณภาพ และมีความเป็นธรรมต่อบุคลากรทุกคน ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยเช่นกัน ในการเดียวกันนั้นทางบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลากรในชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอในการสรรหาบุคคลากรในชุมชนเข้ามาทำงาน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคคลากรในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

                                                  (นายเดชบุญ  มาประเสริฐ)

                           ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือดูอิ้งเวล

มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

ทำไมถึงเลือกเรา

ทำไมถึงเลือกเรา

ครบวงจร
บริการครบวงจร : ดูอิ้งเวลมีความพร้อมในการส่งมอบบริการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ด้วยบริการหลากหลายแบบ One Stop Service
คุณภาพ
คุณภาพ SMART : ดูอิ้งเวลพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องบริการทุกประเภทของเราจึงมีมาตรฐาน
มาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน : ดูอิ้งเวลพร้อมในทุกด้านของการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน
24ชม.
ศูนย์ประสานงานดูอิ้งเวล 24 ชั่วโมง : รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงโยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
ทีมงาน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ : อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรมาตรฐาน
เทคโนโลยี
บุคลากรผสานเทคโนโลยีคือหัวใจการดำเนินงาน : ใช้ระบบการปฎิบัติงานที่เน้นให้บุคลากรต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทันสมัย
ลูกค้าไว้วางใจ
ยืนยันด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า : ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน และได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 ราย
ตอบแทนสังคม
ตอบแทนสู่สังคม / คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม : มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของภาครัฐและเอกชนในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
พันธมิตร
พันธมิตรทางธุรกิจ : ดูอิ้งเวลมีเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางและพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและรับมือกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง